Nabór na wolne stanowisko

informacja

Dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury ogłasza nabór na wolne stanowisko
Bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce Uszewskiej,
Porąbka Uszewska 330,
32-854 Porąbka Uszewska

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne – bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, kulturoznawstwo, pedagogika, filologia polska,
• znajomość oprogramowania bibliotecznego, portali bibliotecznych,
• znajomość oprogramowania związanego z opracowania wydawnictw, książek, filmów, audiobooków,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku,
• znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek.
Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w pracy w jednym z istniejących zintegrowanych systemów bibliotecznych /preferowany SOWA SQL/
• doświadczenie w realizacji projektów społecznych i kulturalnych,
• umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
• biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
• swobodne korzystanie z internetu i umiejętność wykorzystywania go w pracy,
• umiejętność tworzenia grafik użytkowych, znajomość obsługi programów graficznych,
• swobodne korzystanie i umiejętność wykorzystania mediów społecznościowych w działaniach promocyjnych,
• znajomość rynku wydawniczego,
• umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,
• animacja kultury,
• sumienność, obowiązkowość, zaangażowanie,
• kandydat powinien posiadać cechy osobowe i umiejętności niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikami.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• obsługa użytkowników Biblioteki,
• inicjowanie wydarzeń kulturalnych i społecznych dla mieszkańców Gminy Dębno.
• organizacja form pracy z użytkownikiem biblioteki, służąca popularyzacji czytelnictwa i promocja Biblioteki.
• gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
• planowanie i koordynowanie działań promocyjnych (spotkań z autorami, zajęcia czytelnicze dla dzieci, przeprowadzanie konkursów, projekty kulturalne i społeczne)
• prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej (planowanie, statystyka, sprawozdawczość),
• dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki,
• prowadzenie działań promocyjnych.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV wraz ze zdjęciem oraz klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (Załącznik nr 1),
• kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku bibliotekarza (Załącznik nr 2).
Termin i miejsce składania dokumentów:
• Dokumenty można składać:
a) w formie papierowej w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi (adres: Dębińskie Centrum Kultury, Jastew 13, 32-852 Dębno;
b) elektronicznie na adres dyrektor@kulturadebno.pl (skany wszystkich wymaganych dokumentów do dnia 23.10.2020 roku.
• Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
• Dębińskie Centrum Kultury zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
• Informacja o wyniku naboru będzie podana do informacji publicznej. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce Uszewskiej zostaną dołączone do jego akt osobowych.
• Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.
• Przewiduje się zawarcie umowy o pracę na okres próbny. Jeżeli pracownik spełni wymagania pracodawcy związane ze stanowiskiem, po zakończeniu okresu próbnego zostanie zawarta umowa o pracę. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 2 listopada 2020r.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 66 58 661.

Do pobrania:

TERMIN:

12 października 2020

MIEJSCE:

Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce Uszewskiej
ORGANIZATOR:
Dębińskie Centrum Kultury

DODATKOWE INFORMACJE

udzielane są pod numerem telefonu:
14 66 58 661
Zmień wpis