Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Dębińskiego Centrum Kultury

Wstęp deklaracji

Dębińskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dębińskiego Centrum Kultury: www.kulturadebno.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Dębińskie Centrum Kultury

Jastew 13

32-852 Dębno

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

2.4.7 – Widoczny fokus

Trwają prace nad poprawą dostępności.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-01-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Łukasz Przybyło 
e-mail: dyrektor@kulturadebno.pl 
Telefon: 603 551 200

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Dębińskiego Centrum Kultury, Jastew 13:

Do budynku Dębińskiego Centrum Kultury prowadzi wejście główne od strony parkingu z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Otwierane wejście skrzydłowe jest ogólnodostępne w godzinach pracy. Na parkingu wyznaczone jest jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku. Po wejściu do budynku interesant może zapoznać się z rozkładem pomieszczeń przedstawionym na tablicy informacyjnej. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Na kondygnacje prowadzi klatka schodowa. W celu ułatwienia korzystania z budynku osobom niepełnosprawnym umożliwiony jest transport schodołazem. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W przypadku trudności w dotarciu interesanta na piętro budynku, istnieje możliwość zejścia pracownika na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Dębińskie Centrum Kultury jest dostępne w godzinach pracy, tj. od godz. 8:00 do 16:00.

Deklaracja dostępności jest aktualizowana na bieżąco w przypadku dokonywanych zmian w jednostce oraz do 31 marca każdego roku zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Zmień wpis